Handelsbetingelser, uddannelse o.l.

Følgende betingelser er gældende for tilmelding, køb og betaling af adgang til uddannelser, kurser, produkter og events hos Lasse Kvist.

Der henvises i øvrigt til vores generelle handelsbetingelser.

Procedure for tilmelding til uddannelser

 1. Tilmeldingen til en uddannelse, sker via en online tilmeldingsformular, telefon eller e-mail.
 2. Betalingen sker ved tilmeldingen, enten via betalingskort eller bankoverførsel.
 3. Når betalingen er registreret, modtager du loginoplysninger til uddannelsens online medlemsside, hvor undervisningsmateriale modulvist vil blive åbnet for.
  Uddannelsen starter første gang du benytter dit login.
 4. Senest 14 dage før moduler med tilstedevær, modtager du en mail praktiske oplysninger og den præcise adresse.

Procedure for tilmelding til kurser og events

 1. Tilmeldingen til kurser og events, sker via en online tilmeldingsformular, telefon, eller e-mail.
 2. Betalingen sker ved tilmeldingen, enten via betalingskort eller bankoverførsel.
 3. Når betalingen er registreret modtager du en bekræftelse og en kvittering, som fungerer som adgangsbillet til kurset eller eventet.
  • Indeholder kurset eller eventet online materiale, modtager du loginoplysninger, når din betaling er registreret.
  • Indeholder kurset eller eventet deltagelse i live online indhold, modtager du umiddelbart før afholdelsen, et link til det pågældende kursus eller event.

Procedure for køb af digitale produkter

 1. Køb af digitale produkter, sker via det enkelte produkts købsside.
 2. Betalingen sker ved købet via betalingskort.
 3. Når betalingen er registreret, modtager du en mail med instruktioner om hvordan du tilgår dine digitale produkter.

Procedure for køb af abonnementsservices

 1. Tilmeldingen til et abonnement, sker via en online tilmeldingsformular, telefon eller e-mail.
 2. Betalingen sker ved tilmeldingen, enten via betalingskort eller MobilePay.
 3. Når betalingen er registreret modtager du en e-mail med instruktioner om hvordan du tilgår digitale produkter og/eller hvad du skal sende til Lasse Kvist i forbindelse med oprettelsen af den pågældende service.
 4. Abonnementet starter ved tilmeldingen, og fornyes automatisk indtil det opsiges jævnfør punkt 4.

1.Pris

 • Alle priser er angivet i danske kroner, og eksklusiv moms, medmindre andet er tydeligt angivet.
 • Priserne er inklusive adgang til relevante forums, undervisningsmaterialer og lign.

2. Betaling

 • Betalingen af en uddannelse, kursus eller event sker ved tilmeldingen, medmindre andet er aftalt på forhånd. Det aftalte beløb betales via betalingskort eller bankoverførsel.
 • Betalingen af digitale produkter, sker ved købet. Det aftalte beløb betales via betalingskort.
 • Ved misligeholdelse af en rateaftale, opkræves det skyldige restbeløb samlet med en betalingsfrist på 8 dage, og der tilskrives renter på 0,60%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK.

3. Adgang til materiale

 • Der gives adgang til online fora på følgende måde:
  • Du modtager loginoplysninger til uddannelsens/kursets fora, så snart holdet oprettes, og senest 14 dage før uddannelses-/kursusstart.
 • Der gives adgang til undervisnings- og kursusmateriale på følgende måde:
  • Du modtager loginoplysninger til den online medlemsside (for uddannelser og kurser hvor dette indgår), så snart din betaling er modtaget.
  • Du får løbende adgang til uddannelsens/kursets undervisningsmateriale, og kan tilgå det via medlemssiden.
 • Der gives adgang til digitale produkter på følgende måde:
  • Så snart betalingen er modtaget vil du modtage en e-mail, med instruktioner om hvordan du kan tilgå dine digitale produkter.
 • Der gives adgang til abonnementsservices på følgende måde:
  • Så snart betalingen er modtaget vil du modtagen en e-mail med instruktioner om hvordan du kan tilgå eventuelt digitalt indhold.
  • Kræver dit abonnement informationer eller materiale fra dig, vil du modtage en mail med instruktioner om hvad og hvordan dette skal sendes.
 • Den fulde pris skal være betalt inden der gives adgang til online materiale og til undervisningen.
 • Adgangen til online fora, samt alt uddannelses- og kursusmateriale, er til personligt brug, og må ikke, hverken helt eller delvist, deles, kopieres, offentliggøres eller videregives til tredjeparter, uden forudgående skriftlig tilladelse.
 • Ved overtrædelse af adgangen og videregivelse af undervisning- eller kursusmaterialet samt billede- og lydoptagelse i strid med disse betingelser, vil din adgang til online forum og materiale blive spærret straks og der vil kunne rejses et krav om erstatning for vores tab der skyldes disse forhold, jf. også pkt. 5 og 6.
 • Brugsretten til online materialer og produkter er til evigt brug, medmindre andet er oplyst. Lasse Kvist har dog ingen forpligtelser til at udgive produkterne til evig tid.

4. Aflysning, flytning og opsigelse

 • Hvis en uddannelse, kursus eller event bliver aflyst og flyttet til en ny dato, vil du blive tilbudt en plads på den nye dato, eller en plads på en anden planlagte uddannelse, kursus eller event, hvis dette er muligt.
 • Hvis en uddannelse, kursus eller event blive aflyst, uden mulighed for at deltage i en senere planlagte uddannelse, kursus, eller event inden for 6 måneder, vil prisen tilbagebetales i sin helhed inden for 14 dage fra aflysningen.
 • Prisen for påbegyndte uddannelses-, kursus eller eventforløb tilbagebetales ikke, jf. pkt. 8.
 • Aflysning eller flytning af en uddannelsesstart, kursus eller event skal varsles i god tid dog senest 24 timer inden afholdelse. Dette gælder også i forhold til aflysninger, som skyldes tilfælde af force majeure, jf. pkt. 10.
 • En abonnementsservice kan til en hver tid opsiges via din Simplerokonto ved udgangen af hver betalingsperiode, medmindre andet er tydeligt beskrevet ved tilmeldingen.

5. Video- og lydoptagelser af undervisningen

 • Undervisningen kan videofilmes af Lasse Kvist til efterfølgende brug på elevforums, til PR og i fremtidigt uddannelses- og kursusmateriale.
 • Der henvises i øvrigt til vores privat politik.

6. Certificeringsuddannelser

 • For at opnå certificering på din uddannelse, er det nødvendigt, at du er deltagende alle dagene, og i slutningen af forløbet kan udvise den nødvendige viden og de nødvendige kompetencer. Disse beskrives i uddannelsesbeskrivelsen samt undervisningsmaterialet.
 • Dit navn og e-mail videregives til vores samarbejdspartnere (hvilke er beskrevet under den enkelte uddannelse), for certificering og adgang til yderligere undervisningsmaterialer og forums, jf. i øvrigt vores privat politik.

7. Brush-up af uddannelser med certificering

 • Såfremt der er ledige pladser på et hold, kan tidligere deltagere tilbydes et gratis brush-up af certificeringsuddannelser de tidligere har gennemført. Det er dog et krav at alt undervisningen følges, og at personen er tilstede til alt undervisning med fremmøde.
 • Ved udeblivelse fra undervisningen vil du blive opkrævet 50% af den aktuelle uddannelsespris for uddannelsespladsen.
 • Brush-up pladserne udbydes i det online community, og du er velkommen til at skrive til kontakt@lassekvist.dk og forhøre dig om mulige pladser på et kommende hold.

8. Fortrydelsesret

8.1 Private forbrugere

 • Digitale varer:
  • Ved køb af digitale varer, f.eks. lydfiler, videofiler, tekstfiler eller online kursusmateriale, kan du straks efter betalingen tilgå varen.
  • Der er 14 dages fortrydelsesret, indtil produktet er tilgået eller downloadet af dig.
 • Ved køb af uddannelse eller kursus:
  • har du 14 dages fortrydelsesret.
  • Ved tilmelding modtager du adgang til forums, communities eller kursus-/undervisningsmateriale, og fortrydelsesretten bortfalder/fraskrives, første gang du benytter denne adgang.
  • Kurser eller uddannelser, både online og med fysisk fremmøde, som har en fastsat dato og tidspunkt, eller har et begrænset antal pladser, sidestilles med et billetkøb, og tilmeldingen er derfor bindende.
 • Køb af biletter og tilmelding til events:
  • kan ikke fortrydes, medmindre det er særskilt beskrevet ved det pågældende arrangement.
  • Ved aftale om underholdning og foredrag til et arrangement, henvises der til handelsbetingelserne for show og foredrag.
 • Ved fortrydelse af et køb, sender du, inden 14 dage, en mail til Kontakt@LasseKvist.dk

8.2 Erhvervskunder og offentlige institutioner

 • Køb af uddannelser, kurser, events og digitale produkter kan ikke fortrydes, medmindre det er særskilt beskrevet ved det enkelte produkt.
 • Ved aftale om underholdning og foredrag til et arrangement, henvises der til handelsbetingelserne for show og foredrag.

9. Sygdom, overflytning og ophør

 • Sygdom
  • Skulle du blive syg og er forhindret i at deltage i undervisning med fysisk tilstedevær, skal du hurtigst muligt melde dig syg pr. mail til kontakt@LasseKvist.dk.
  • Ved afbud tilbydes du en plads på det førstkommende hold.
   Betalingen tilbagebetales ikke, jf. også pkt. 12.
  • Ved online events eller online undervisning tilbydes du ikke en ny plads ved sygdom.
  • Møder du det mindste syg op eller udviser sygdomssymptomer afbrydes undervisningen øjeblikkeligt, du vil blive sendt hjem og betalingen tilbagebetales ikke.
   Ved hjemsendelse tilbydes du ikke en plads på et kommende hold.
 • Overflytning
  • Ved en overflytning, f.eks. pga. sygdom, modtager du hurtigst muligt, og senest to måneder før holdstart, datoerne for næste uddannelseshold, og tilbydes en plads på holdet.
  • Ved accept af tilbuddet optages du på holdet.
  • Ved afslag af tilbuddet overflyttes du til næste hold
  • En uddannelse skal være gennemført senest to år efter den oprindelige tilmeldingsdato.
   Gennemføres uddannelsen ikke inden for de to år bortfalder retten til en plads, og betalingen tilbagebetales ikke.
 • Ophør
  • Lasse Kvist forbeholder sig retten til at bringe samarbejdet til ophør og bortvise en kursist/elev, ved adfærd der er destruktiv for undervisningen og de andre kursister/elevers udbytte af kurset/uddannelsen.
  • En bortvisning vil aldrig ske uden forudgående tydelig advarsel.
  • Ved en bortvisning inddrages adgangen til undervisningsmaterialet, fora, medlemssiden m.m., og betalingen tilbagebetales ikke.
 • Promovering på LasseKvist.dk
  • Det forventes at du agerer professionelt, og ved klager forbeholder Lasse Kvist sig retten til at opsige dit abonnement og fjerne dig fra siden. Betalingen for det resterende antal hele måneder tilbageføres dit betalingskort senest 14 dage efter opsigelsen.
  • Ved manglende eller forsinket betaling tilskrives der renter på 0,60% pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100 DKK.
  • Ved fortsat manglende betaling opsiges abonnementet, og du fjernes fra siden. Det skyldige beløb, samt renter og gebyrer opkræves fortsat.

10. Force Majeure

 • Køb er af pladser på en uddannelse, kursus, eller event er indgået med de sædvanlige forhold for force majeure; omstændigheder, som er ekstraordinære, og som man ikke kunne forudsige, og som en af parterne ikke har haft mulighed for at foretage forholdsregler overfor.
  • Ved påbud fra myndighederne, som f.eks. i forbindelse med epidemier/pandemier o.l., flyttes uddannelsen/kurset/eventet, helt eller delvist, til en senere dato, og det betalte beløb tilbagebetales ikke.

11. Misligholdelse

 • Ved en af parternes væsentlige misligholdelse af aftalen, kan den krænkede part hæve aftalen ved at give den anden part skriftlig besked senest 14 dage efter at man er bleven opmærksom på misligholdelsen.
 • Følgende forhold betragtes som en væsentlig misligholdelse (ikke udtømmende):
  • Uberettiget deling og/eller videregivelse af adgangskoder og lignende til tredjeparter.
  • Uberettiget kopiering og videregivelse af uddannelses- og kursusmateriale betragtes som en væsentlig misligholdelse af aftalen.
  • Uberettiget billede- eller lydoptagelse af undervisning og kursus, og offentliggørelse eller deling af disse med tredjeparter uden forudgående skriftlig tilladelse.

12. Ansvarsfraskrivelse og begrænsninger

 • Parterne vil kunne blive erstatningsansvarlig efter dansk ret, såfremt de væsentlige misligholder deres forpligtelser i henhold til den indgåede aftale.
 • Et evt. erstatningsansvar overfor Lasse Kvist kan aldrig overstige det aftalte uddannelses- og kursusgebyr eller billetpris for den pågældende event.
 • Brugsretten til online materialer og produkter er til evigt brug, medmindre andet er oplyst. Lasse Kvist har dog ingen forpligtelser til at udgive produkterne til evig tid

13. Persondata

14. Tvist

 • Alle tvist der måtte opstå mellem Lasse Kvist og en kunde skal afgøres i første omgang, så vidt muligt, i mindelighed. Såfremt der ikke kan findes en løsning, kan hver part indbringe sagen for retten i Viborg.