Handelsbetingelser, shows

Generelle betingelser

Når du handler med LasseKvist.dk bekræfter du at have læst og accepteret nedenstående handelsbetingelser, samt behandlingen af dine personlige data.

Procedure for bestilling af underholdning, foredrag o.l.

 1. Du som arrangør henvender dig til Lasse Kvist, enten via e-mail, telefon eller kontaktformularen.
 2. Vi får en uforpligtende snak om arrangementet, og aftaler tid, sted, pris m.m.
 3. Lasse Kvist opsummerer aftalen i et skriftligt tilbud, som sendes digitalt til dig.
 4. Du kan acceptere tilbuddet via e-mail, eller ved at benytte accepterfunktionen i tilbuddet.
 5. Lasse Kvist sender herefter en faktura med tilbuddets indhold, som også fungerer som kontrakt/aftalegrundlaget for handlen.

1. Tilbud og aftalegrundlag

1.1. Tilbuddet

 • Efter anmodning fremsender jeg et uforpligtende tilbud til dig.
 • Datoen låses først når et tilbud er accepteret, og der tages forbehold for datoen kan blive afsat til anden side mellem tilbuddets afgivelse og accepten.
 • Tilbud er givet ud fra, de af arrangøren givne oplysninger, og væsentlige afvigelser kan resultere i en merpris.
 • Tilbud er givet ud fra, at der er tale om lukkede arrangementer med indbudte gæster, medmindre andet er aftalt på forhånd.
 • Særlige bestemmelser og tilføjelser, er kun gyldige, såfremt de er påført kontrakten, og hvad der ikke er anført i denne kontrakt, har ingen gyldighed.

1.2 Arrangementer med billetsalg

 • Ved arrangementer med billetsalg*, aftales et grundhonorar, samt en fordeling af et eventuelt overskud af billetsalget.

* Ved billetsalg forstås arrangementer, som har til hensigt at generere et overskud af Lasses optræden

1.3. Accept af et tilbud

 • Et tilbud skal accepteres skriftligt via mail, eller accepterfunktionen i tilbuddet.
 • Når et tilbud er accepteret, sender Lasse Kvist en faktura med tilbuddets indhold, som også fungerer som kontrakt. Fakturaen og tilbuddet udgør således hele kontraktgrundlaget.
 • Når et tilbud er accepteret, er bookingen bindende, og uanset hvilken som helst aflysningsgrund fra arrangørens side er det aftalte honorar til engagerede erkendt skyldigt.
 • Det samme gør sig gældende i tilfælde, hvor Lasse Kvist annullerer eller ophæver aftalen, undtagen de i pkt. 5.1, 6.1, og 8b beskrevne tilfælde.
 • Når et tilbud er accepteret, kan aftalen fra arrangørens side ikke ændres, medmindre dette aftales særskilt med Lasse Kvist. Der kan i disse tilfælde forventes en evt. merbetaling.

1.4 Fortrydelsesret

 • Ved bestilling af en show eller et foredrag hos Lasse Kvist er der ingen fortrydelsesret, idet der er tale om levering af tjenesteydelser, hvor aftalen angår en bestemt dato og tidspunkt på hvilken dato og tidspunkt den pågældende tjenesteydelse skal udføres.

2. Pris

 • Prisen aftales særskilt for hver enkelt opgave.
 • Prisen er eksklusiv transport og broafgift.
 • Priserne er altid angivet i danske kroner.
 • Priser angivet i erhvervsforhold og til offentlige institutioner er eksklusiv moms.
 • Priser angivet i privatforhold er momsfritaget, da der er tale om kunstnerisk virke.

3. Betaling

 • Det aftalte honorar skal betales til Lasse Kvist senest 8 dage efter arrangementet, med mindre andet på forhånd er aftalt.

4. Markedsføring og videooptagelser af optræden

 • Alle offentlige opslag og annoncer i forbindelse med Lasse Kvists optræden, skal godkendes af Lasse Kvist forud for offentliggørelse af disse.
 • Lasse Kvist forbeholder sig retten til at videoptage optrædener, og til at benytte disse på sin hjemmeside og til markedsføring.
 • Arrangøren er ansvarlig for indsamling og behandling af alle nødvendige samtykker i forhold til GDPR
 • Video-/lydoptagelse fra arrangørens side er ikke tilladt.

5. Aflysning

5.1. Aflysning fra engageredes side

 • Lasse Kvist er berettiget til at aflyse eller annullere aftalen i følgende situationer:
 1. Ved sygdom.
 2. Hvis han skal deltage i et TV-engagement på landsdækkende fjernsyn, shows i udlandet, eller en længerevarende kontrakt med fast arrangør. Der skal i disse tilfælde gives et varsel på mindst 8 dage, med behørig dokumentation fra engagementet.
 3. Ved naturkatastrofer, ekstremt vejrlig samt ufremkommelig vej, f.eks. islag, oversvømmelse, snestorm, lukning af veje og broer, og generelt hvor det ikke vil være forsvarligt at færdes på vejene, og hvor offentlig transport ikke er muligt. Det påhviler dog den engagerede i videst muligt omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre optræden til aftalt tid, uanset forsinkelser eller aflysninger af transportmidler.
 • I tilfælde af aflysninger der skyldes en af ovenfornævnte forhold, vil Lasse Kvist forsøge, så vidt det er muligt at fremskaffe en anden lignende og kvalificeret kunstner.
 • Hvis det ikke lykkes at finde en anden kvalificeret optrædende, eller at leve en ny aftale, om en nu optræden på et senere tidspunkt, er Lasse Kvist berettiget til at annullere aftalen som følge af en af de ovenstående forhold, og at det aftalte honorar krediteres/tilbagebetales i sin helhed.

5.2. Aflysninger fra arrangørens side

 • En booking er bindende for arrangøren.
 • Såfremt arrangøren aflyser, uanset aflysningsgrund, fra arrangørens side, er det aftalte honorar til engagerede erkendt skyldigt, undtaget i situationer beskrevet i punkt 6.1 og 8b.

6. Forsinkelser

6.1. Den engageredes forsinkelser

 • Ved en mindre forsinkelse, hvor det bestilte show gennemføres, krediteres honoraret ikke.
 • Ved væsentlige forsinkelser, f.eks. såfremt der er aftalt et præcist tidspunkt, som Lasse Kvist er gjort opmærksom på er afgørende for arrangøren og opgaven, hvor underholdningen, som følge af forsinkelsen, ikke kan gennemføres, vil hele honoraret krediteres.

6.2. Arrangørens forsinkelser

 • Ved forsinkelser på 30 minutter eller mere tillægges et gebyr til honoraret på 15% af den aftalte pris.
 • Ved en forsinkelse af 45 minutter eller mere er Lasse Kvist berettiget til at ophæve aftalen hvorefter det fulde honorar vil opkræves inklusive et tillæg af 15 %, jf. pkt. 8 og 9.

7. Gennemførsel af underholdning og foredrag

7.1. Udstyr og ansvar

 • Lasse Kvist medbringer eget lydudstyr til op til 100 personer. Ved optrædener for mere end 100 personer, er arrangøren ansvarlig for at stille lydudstyr til rådighed.
 • Ved udstyr opsat af arrangøren, skal der være et 220 v strømstik til rådighed, og mulighed for at tilkoble sig lydanlægget via XLR og mini-jack i umiddelbar nærhed af scenen.
 • Arrangøren er ansvarlig for sikkerheden under arrangementet, herunder at sikre forhold, som gør optrædenen mulig.
 • Alkohol og beruselse kan være en hindring, specielt ved hypnoseshows, og det er arrangørens ansvar, at de tilstedeværende er i en tilstand, så underholdningen kan gennemføres.
 • Arrangøren er ansvarlig for indsamling og behandling af alle nødvendige samtykker i forhold til GDPR.
 • Arrangøren sørger for et passende omklædningsrum, samt drikkevarer (1/2 l. kildevand uden brus) til Lasse Kvist.
 • Grundet kraftig allergi for klordampe, kan Lasse Kvist ikke optræde i lokaler, som er gjort med klor, eller i umiddelbar nærhed af f.eks. en pool. Det påhviler arrangøren at sikre sig at der ikke er klordampe i de rum Lasse Kvist skal opholde sig.

7.2. Fysiske rammer

 • Arrangøren er ansvarlig for at den nødvendige plads er til rådighed. Det vil sige:
  • Ved mindshow: 2×2 meter placeret så alle kan se, og ingen sidder bagved eller ved siden af Lasse Kvist.
   Der skal være 2 tomme stole til rådighed, hvilket er arrangørens ansvar.
  • Ved hypnoseshow: Plads til minimum 10 stole kan stå ved siden af hinanden, og med minimum 3 meter mellem stolene og den forreste række publikummer, samt 1 meter ved siden af og bag stolene på scenen.
   Alle, også publikum, skal kunne sidde ned, og være placeret så de kan se, dog ikke ved siden af eller bag scenen.
   Publikum skal være placeret i rækker, og må ikke sidde ved borde. Er rækkerne på mere end 10 stole, skal der være et mellemrum på 1 meter inden en ny rækker med 10 stole begynder ved siden af.
   Arrangøren er ansvarlig for at stille de nødvendig stole til rådighed, og at stille dem op forud for showet.
   Scenen kan med fordel hæves lidt, men dette er ikke et krav.
   Hæves scenen har arrangøren ansvaret for at scenen er stabil og uden sprækker/revner.
  • Ved foredrag: 3×4 meter placeret så alle kan se, og inden sidder bagved eller ved siden af Lasse Kvist.
   Arrangøren er ansvarlig for at stille projektor og et lærred til rådighed, og at stille dette op forud for foredraget.
   Projektoren skal kunne tilsluttes via HDMI i umiddelbar nærhed til scenen.

8. Misligholdelse og ophævelse

 • Ved en af parternes væsentlige misligholdelse af aftalen, kan den krænkede part hæve aftalen uden yderligere varsel.
 • Parterne vil kunne blive erstatningsansvarlig efter dansk ret, såfremt de væsentlige misligholder, sine forpligtelser i henhold til den indgåede aftale, jf. pkt. 9.

A. Følgende forhold betragtes som en væsentlig misligholdelse af arrangørens forpligtelser

(Listen er ikke udtømmende)

 • Arrangørens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i forhold til de fysiske ramme, udstyr, sikkerhed, markedsføring, og regler vedrørende billetsalg.
 • Manglende eller væsentlig forsinket betaling.
 • Hvis Lasse Kvist, efter at have indfundet sig, hindres i at optræde som aftalt.
 • Væsentlige forsinkelser fra arrangørens side, jf. afsnit 6, stk. 2.

B. Følgende forhold betragtes som misligholdelse af Lasse Kvists forpligtelse

(Listen er ikke udtømmende)

 • Væsentlig forsinket fremmøde til den aftalte tid og sted, der ikke skyldes forhold beskrevet i afsnit 5.1 og 6, eller hvor den engagerede i videst muligt omfang ikke har truffet foranstaltninger, der kan sikre optræden til aftalt tid, uanset forsinkelser eller aflysninger af transportmidler.
 • Forsinket eller manglende varsling om annullering.

9. Ansvar, ansvarsfraskrivelse og begrænsning

9.1 Lasse Kvists ansvar:

 • Et evt. erstatningsansvar overfor Lasse Kvist kan aldrig overstige det aftalte honorar for den pågældende opgave.
 • Deltagelse i shows sker på eget ansvar, og Lasse Kvist, og eventuelt andre deltagende kunstnere, kan ikke gøres ansvarlig for evt. skader på personer eller ting, der måtte opstå i forbindelse med showet, medmindre de opstår som følge af groft uagtsomhed, udvist af den eller de medvirkende kunstnere.
 • Lasse Kvist er ikke ansvarlig for pludselig opståede fejl og mangler ved lydudstyr og lignende, hvad enten det er hans eget eller arrangørens.
 • Lasse Kvist kan ikke stilles til ansvar for et evt. tab som arrangøren lider, som følge af en aflysning (Annullering) der begrundes i en af de i afsnit 5.1 nævnte forhold da der ikke er tale om en væsentlig misligholdelse.
 • En forsinkelse der skyldes en af de ovenfor i afsnit 6.1 nævnte forhold betragtes ikke som en væsentlig misligholdelse af aftalen, og Lasse Kvist vil ikke kunne blive ansvarlig for et evt. tab som arrangøren lider som følge af forsinkelsen.

9.2 Arrangørens ansvar

 • Erstatning for en forsinkelse efter afsnit 6.2 begrænses til det aftalte honorar med tillæg af 15 %.

10. Force Majeure og COVID-19

10.1 Force Majeure

 • Denne kontrakt er indgået med de sædvanlige forbehold for force majeure, hvor Lasse Kvist bliver forhindret i at optræde eller arrangøren er forhindret i at gennemføre showet på grund af ydre omstændigheder, som er ekstraordinære, og som man ikke kunne forudsige, og som en af parterne ikke har haft mulighed for at foretage forholdsregler overfor
 • Aflysninger der skyldes nye COVID-19 restriktioner, som er indført af myndighederne, betragtes ikke som force majeure, da restriktionerne og disses konsekvenser ikke er ekstraordinære og uforudsigelige omstændigheder udenfor en parts kontrol, og fritager ikke parterne fra et evt. erstatningsansvar i forbindelse med en annullering eller ophævelse som følge af det.
 • Aflysninger som følge af omstændigheder relateret til COVID-19 fritager ikke arrangøren for betaling af købesummen, jf. afsnit 5.
 • Skulle der mellem kontraktens indgåelse, og arrangementets afholdelse, komme nye restriktioner, som umuliggør arrangementets afholdelse, aftales en flytning af aftalen til en anden ledig dato, senest 6 måneder efter den oprindelige aftale. Betalingen falder ved den oprindelige kontrakt.
 • Lykkes det ikke at finde en dato, er Lasse Kvist fortsat berettiget til honoraret.

10.2 COVID-19 krav og restriktioner

 • Det er arrangørens ansvar, at arrangementet overholder myndighedernes gældende regler og anvisninger.
 • De påhviler arrangøren at skabe rammer, der gør det muligt at efterleve myndighedernes gældende regler og anvisninger.
 • Arrangøren er ansvarlig for, at de tilstedeværende har mulighed for at overholde og efterlever regler, anvisninger, og hygiejnerådene.
 • COVID-19 har nu været et vilkår et stykke tid, og det må desværre forventes at være et vilkår et stykke tid endnu, derfor falder COVID-19 uden for force majeure.

11. Personlig data

12. Tvist

 • Alle tvist der måtte opstå mellem Lasse Kvist og en arrangør skal afgøres i første omgang, så vidt muligt, i mindelighed. Såfremt der ikke kan findes en løsning, kan hver part indbringe sagen for retten i Viborg